Welke vormen van pandrecht worden gevestigd op een roerende zaak?

Er zijn twee vormen van pandrecht op roerende zaken: vuistpandrecht en stil (of bezitloos) pandrecht. Vuistpandrecht wordt gevestigd door middel van een overeenkomst tussen pandgever en pandhouder waarbij vuistpand wordt gevestigd. Daarnaast moet de roerende zaak in de macht van de pandhouder worden gebracht.

Hoe komt een Bezitloos pandrecht op een roerende zaak tot stand?

Meestal wordt een pandrecht op roerende zaken in eerste instantie stil gevestigd. Dan kan de pandhouder eisen dat de pandgever de stil verpande zaken alsnog aan hem afgeeft. Op die manier wordt het stille (bezitloze) pandrecht omgezet in een openbaar (vuist)pandrecht.

Wat is een stil pandrecht?

Stil pandrecht is een bezitloos pandrecht dat ook kan worden gevestigd op toekomstige vorderingen, mits deze voortkomen uit een reeds bestaande rechtsverhouding. Het dankt zijn naam aan het feit dat de verpanding wordt “stilgehouden” voor de debiteur van de verpande vordering.

Wat is eerste pandrecht?

Het recht van pand is een zakelijk zekerheidsrecht waarmee een roerende zaak of een vordering (het onderpand) bezwaard kan worden. Het pandrecht wordt gevestigd om bij voorrang een geldsom te krijgen voor geleverde diensten of goederen in met name faillissementssituaties.

Wat is een pandrecht op een vordering?

Een pandrecht op debiteuren is een vorm van zekerheid voor een schuldeiser. Als zijn schuldenaar in verzuim raakt met terugbetaling van de (geld)vordering aan hem, dan kan de schuldeiser zich verhalen op de opbrengst van deze zekerheid.

Kan je een pandrecht op een hypotheekrecht vestigen?

Het is niet mogelijk om bij voorbaat een hypotheekrecht te vestigen op registergoederen die nog niet bestaan of waarvan je nog geen eigenaar bent. Voor pandrechten is dat wel mogelijk. Een pandrecht kan tevens bij voorbaat worden gevestigd op roerende zaken waarvan je in de toekomst eigenaar zult worden.

Waarom stil pandrecht?

Meestal wordt het pandrecht op vorderingen in eerste instantie stil gevestigd. Op het moment dat de pandgever zijn verplichtingen jegens de pandhouder niet nakomt of wanneer er aanleiding bestaat om daarvoor te vrezen, kan de pandhouder het stille pandrecht omzetten in een openbaar pandrecht.

Wat is verpande goed?

Vuistpand. Vuistpand is een pandrecht waarbij het te verpanden goed of recht ‘in de macht van de pandhouder of van een derde’ komt. Dat wil dus zeggen dat het verpande goed wordt overgedragen aan de pandhouder. De pandhouder moet ‘als een goed pandhouder’ voor de zaak zorgdragen.

Kan een pandrecht ook op vorderingsrechten gevestigd worden?

Dit pandrecht kan onder andere gevestigd worden op roerende zaken zoals bedrijfsinventaris en voorraden, maar ook op vorderingsrechten van de schuldenaar op zijn debiteuren. Een pandrecht wordt gevestigd door middel van een notariële akte of een geregistreerde onderhandse akte.

Kan op een vordering een zekerheidsrecht?

Een pandrecht is een zogenaamd zekerheidsrecht: een recht dat een schuldeiser op iets (een onderpand) vestigt om zeker te stellen dat een vordering wordt voldaan. Anders dan het hypotheekrecht kan het pandrecht niet worden gevestigd op registergoederen (onroerende zaken en teboekgestelde schepen).

Share this post