Welke persoonsgegevens verwerk je volgens de wet AVG?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

Wat houdt de wet AVG in?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Europese privacywetgeving, die sinds 25 mei 2018 in de hele Europese Unie (EU) geldt. De AVG gaat over de bescherming van persoonsgegevens. De AVG is ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Is de winst en verliesrekening van een bedrijf een persoonsgegeven?

De wet omschrijft een persoonsgegeven als volgt: ‘Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.” Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) stelt daarom dat gegevens over organisaties, zoals bedrijven en stichtingen, geen persoonsgegevens zijn in de zin van de Wbp.

Wat mag wel en niet volgens AVG?

Alles wat strikt privé is of huishoudelijk gebruik wordt, valt niet onder deze wet. Dus vakantiekiekjes of foto’s van kinderfeestjes mag je nog steeds maken. Als je ze ook maar zelf blijft gebruiken, je moet uitkijken bij het publiceren van die foto’s. Ook scholen moeten oppassen.

Hoe lang moet je klantgegevens bewaren?

A Klantgegevens mogen pas worden gewist na afloop van een wettelijke bewaartermijn (vaak 7 jaar i.v.m. de administratieplicht). Geldt voor bepaalde categorieën van klantgegevens geen wettelijke bewaartermijn, dan mag een organisatie gegevens net zo lang bewaren als de organisatie dat noodzakelijk acht.

Wat mag niet volgens de AVG?

Wat omvat de jaarrekening van een onderneming?

Ook wel aangeduid met de `jaarstukken` van de onderneming. De jaarrekening bestaat uit de balans, winst- en verliesrekening, toelichtingen en de accountantsverklaring.

Wat is jaarrekening voor bedrijf?

Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming van het afgelopen boekjaar. Iedere onderneming maakt zo’n jaarrekening, mede omdat je elk jaar aan de Kamer van Koophandel je jaarrekening moet sturen.

Wat is het voornaamste doel om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens?

Je wil erop vertrouwen dat overheden, bedrijven en organisaties ook op een zorgvuldige en fatsoenlijke manier met jouw privégegevens omgaan. Maar soms gaat dat fout. Denk bijvoorbeeld aan het Facebook-schandaal waarbij privégegevens en persoonsgegevens voor een heel ander doel werden gebruikt.

Wat is de bewaartermijn van persoonsgegevens?

Een werkgever mag persoonsgegevens niet langer bewaren dan twee jaar nadat de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard blijven in verband met een afwijkende wettelijke bewaartermijn. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende bewaartermijnen van persoonsgegevens.

Wat is de bewaarplicht van uw personeelsdossier?

Voor sommige gegevens uit uw personeelsdossier geldt een fiscale bewaarplicht. Dit betekent dat de Belastingdienst uw werkgever verplicht om die gegevens een bepaalde periode te bewaren. Voorbeelden hiervan zijn uw loonbelastingverklaring en een kopie van uw identiteitsbewijs. Deze moet uw werkgever 5 jaar bewaren nadat u uit dienst bent.

Wanneer mag u persoonsgegevens bewaren?

Volgens de AVG, dat is ook al zo onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), mag u persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig voor het doel waarvoor u ze heeft verzameld. Daarna moet u de persoonsgegevens ook daadwerkelijk vernietigen.

Hoe lang moeten persoonsgegevens bewaard worden?

Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Hierbij kijken zij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.

Share this post